> UDC TROPHY ROOM

UDC TROPHY ROOM

ห้องถ้วยรางวัลที่นับเฉพาะที่ 1 มีถึง 190 ถ้วยรางวัล

 

 

 

 

 

     ถ้วยรางวัลนี้เป็นถ้วยรางวัลที่สร้างความภาคภูมิที่สุดกับ UDC CAR AUDIO ในงานแข่งขัน EMMA COMPETITION EUROFINALS ปี 2005 ที่ประเทศ Greece เมือง Athens โดยงานแข่งขันในครั้งนั้น ทาง UDC CAR AUDIO ได้ที่ 1 ในรุ่นการแข่งขัน PRO UNLIMITED รุ่นใหญ่ที่สุด ณ งานแข่งขันในวันนั้น โดยมีรถลงแข่งขันด้วยกันทั้งหมด 12 คัน ถ้วยรางวัลนี้คือสิ่งยืนยันว่าทาง UDC นั้นได้วิจัยและพัฒนางานติดตั้งและงานจูนเสียง ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกประเทศ และกวาดรางวัลอีกมากมายในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบัน

 

ผลการแข่งขัน http://emmanet.com/reports/Athens05/results1.htm